De Sleep

Historiek & Visie

Ons verhaal

Op 28 februari 1976 wordt de VZW Wijkgezondheidscentrum De Sleep opgericht.

Zorgverleners, gesteund door vrijwilligers uit de wijk, willen op een andere manier zorg verlenen, een zorg met oog voor het medische aspect maar ook voor de sociale en de culturele component van gezondheid. Ze ijveren voor een toegankelijke zorg op mensenmaat.

In augustus 1976 starten twee huisartsen in de Karel Mirystraat. Ze worden ondersteund door vrijwilligers (psychologen, maatschappelijk werkers,…) die samen met de twee huisartsen één team vormen. Daar begint het 'zichtbare' verhaal van wijkgezondheidscentrum De Sleep.

Van zodra het financieel kan, krijgt de multidisciplinaire samenwerking onder één dak vorm, er wordt extra personeel aangenomen om de werking te versterken.

Naast de aandacht voor de gezondheid van het individu is er ook aandacht voor de wijk, de leefomgeving van de patiënt. Er worden netwerken uitgebouwd in de wijk, er wordt gestreefd naar structurele oplossingen, noodzakelijk voor de wijk en zijn bewoners. De Sleep laat zien dat er oorzakelijke verbanden zijn tussen verkrotting en de gezondheid van de mensen die deze huizen bewonen. Sociale acties worden opgezet; de slechte kwaliteit van de woningen en leegstand worden aangeklaagd, het tekort aan speelruimte wordt op de agenda geplaatst,…

Onze wijk staat bekend als de migratiewijk van Turkse migranten die in de jaren '60 naar Gent “gehaald" werden om in de textielfabrieken te komen werken. Met oog voor de wijk en zijn bewoners heeft de Sleep zich open gesteld voor deze nieuwe Gentenaars, die vandaag de dag het uitzicht van onze wijk bepalen. Er wordt een brugfiguur aangesteld in de Sleep met als doel de werelden van de Sleep en deze nieuwe Gentenaren te verbinden, hier ontstaat het concept van interculturele bemiddeling.

De initiatiefnemers van het wijkgezondheidscentrum de Sleep waren hun tijd ver vooruit, hun ideeën rond toegankelijkheid van zorg, de brede kijk op gezondheid en ziekte, het multidisciplinaire samenwerken, het promoten van gezondheid, zijn inzichten waar de huidige gezondheidswerkers en beleidsmakers nu bijna 40 jaar later mee aan de slag zijn en meer en meer bijval vinden.

De Sleep, hoewel pas enkele jaren oud, groeit snel en in 1980 wordt gezocht naar een nieuw gebouw, dat gevonden wordt in de Doornzelestraat 32. Preventie en gezondheidspromotie brengen de sociale hulpverlening, de sociale actie en de medische zorg samen. De naam en de werking van De Sleep raken ingeburgerd, niet alleen in de wijk, maar in heel Gent. Elders, in de 19 deeeuwse gordel rond Gent, worden of zijn ondertussen ook gelijkaardige centra opgericht...

In de jaren '80 wordt de betaalbaarheid van zorg een belangrijke doelstelling voor De Sleep. Er wordt resoluut gekozen voor het systeem van forfaitaire betaling als alternatief voor de prestatiegeneeskunde. Dit systeem houdt een rechtstreekse afrekening tussen de zorgverstrekkers (centrum) en de mutualiteiten in, waardoor de zorg voor de patiënt kosteloos wordt. Een lange strijd dient zich aan, maar uiteindelijk zal op 1 juli 1993 De Sleep als eerste wijkgezondheidscentrum in Vlaanderen, na jarenlang lobbywerk, overstappen naar het systeem van forfaitaire geneeskunde. Een grote stap voorwaarts voor toegankelijke eerstelijnszorg en voor De Sleep als centrum! (meer info vind je hier Doc Forfait-Xl)!

Het forfaitsysteem wordt een succes en naast huisartsgeneeskunde zal de Sleep ook verpleging en kinesitherapie in dit systeem aanbieden.

De gezondheidspromotie wordt verder uitgebouwd met het project “Gezond en Wel“. Het onthaal en de administratie worden geprofessionaliseerd.

Een groter team betekent ook een meer complexe werking, meer noodzakelijke tijd voor overleg, meer specialisaties, doorvoeren van informatisering… kortom de nood aan logistiek en coördinerend personeel wordt groter. Er komt een coördinator in dienst om alles in goede banen te leiden en samen met het team de eigenlijke doelstellingen van het centrum te bewaken.

1998, 1999,… We naderen het nieuwe millennium, een millennium dat opnieuw tal van uitdagingen voor De Sleep met zich meebrengt. Omwille van ruimtegebrek moeten we meermaals het pand in de Doornzelestraat verbouwen. Onze kinesitherapeuten moeten in afwachting van een groter pand tijdelijk uitwijken naar een nieuw onderkomen in de Sint-Salvatorstraat.

2000 … De Doornzelestraat barst nu uit zijn voegen. Het team bestaat ondertussen uit meer dan 30 mensen. De Sleep maakt plannen voor een nieuw gebouw. Een gebouw aangepast aan onze werking en schaalgrootte. Een gebouw waarin het voltallige team opnieuw samen zal zitten. Een gebouw waarin we efficiënter kunnen werken en waarin de patiënten zich thuis voelen.

In 2002 koopt De Sleep het oude, leegstaande fabriekspand De Baerdemaeker, tussen de Stokerijstraat en de Désiré Fiévéstraat. Na de sloop en de bouwwerken verschijnt daarin de loop van 2006 / 2007 langzaam maar zeker de nieuwe Sleep.

In 2004 richt De Sleep met de collega's van wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort het wijkgezondheidscentrum De Kaai op. Op die manier willen we voor de inwoners rond de Bloemekenswijk / Rabot garanderen dat ook zij in een wijkgezondheidscentrum terecht kunnen.

25 juni 2007; eindelijk; de eerste werkdag in de Désiré Fiévéstraat31, het nieuwe adres van het wijkgezondheidscentrum. Een nieuw, modern gebouw, dezelfde engagementen en visie.

Het wijkgezondheidscentrum beslist om niet verder te groeien om een persoonlijke aanpak voor de patiënten een goede teamwerking te kunnen garanderen, maar de vraag tot inschrijving blijft groot en één van onze basisprincipes toegang verlenen tot zorg dreigt problematisch te worden. De Sleep neemt initiatief om een nieuw centrum op te starten in Sint- Amandsberg, WGC Kapellenberg opent in 2010 de deuren.

Met de komst van verschillende nieuwe centra in Gent, wordt het mogelijk om het gebied meer af te bakenen omdat in de verschillende stadswijken in Gent een wijkgezondheidscentrum actief is. Wijkgezondheidscentrum de Sleep is actief in de wijken Muide- Meulestede-Afrikalaan en Tolhuis- Sluizeken- Ham.

De volgende stap is het initiatief om een nieuw centrum op te starten voor de wijk Muide- Meulestede Afrikalaan, zodat ook deze wijk haar eigen WGC zal hebben. Van zodra er geschikte huisvesting gevonden wordt kunnen we het project concretiseren.


Visie

Hier gaan en staan we voor:

We streven naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, in een rechtvaardige en solidaire samenleving.

De Sleep wil kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden in een multidisciplinair teamverband met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de bevolking. We streven daarbij naar het aanbieden van een zo laagdrempelig mogelijke dienstverlening waarin ruimte is voor inspraak en vernieuwing. Het aanbod is gericht op het bevorderen, het behouden en het herstel van gezondheid, en houdt rekening met noden en behoeften binnen een specifiek werkingsgebied. De Sleep stelt zich uitdrukkelijk pluralistisch op.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren schreven we ons in, samen met onze collega's Wijkgezondheidscentra, in een zorgconcept dat voldoet aan de volgende criteria:

Multidisciplinaire samenwerking onder één dak
Een wijkgezondheidscentrum werkt met verschillende disciplines onder één dak. In het team zijn minimaal een huisarts, een verpleegkundige en een derde discipline (bijvoorbeeld diëtiste, kinesitherapeut, gezondheidspromotie, maatschappelijk werk,…. ) werkzaam. Tussen de verschillende disciplines wordt op structurele wijze multidisciplinair overlegd.

Gemeenschapsgerichte werking
Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot het individu en de gemeenschap en participeert actief aan een gezondheidsbeleid in de wijk of het werkingsgebied. In samenwerking met relevante partners neemt het wijkgezondheidscentrum initiatieven om er gezondheidsbehoeften te detecteren en aan te pakken.

Territoriale werking
Een wijkgezondheidscentrum richt zich tot een duidelijk afgebakend geografisch werkgebied. Als enige criterium voor inschrijving van een patiënt geldt zijn/haar verblijfplaats. De Sleep heeft De wijken Tolhuis- Sluizeken- Ham en Muide- Meulestede- Afrikalaan als werkingsgebied.

Structurele samenwerkingsverbanden
Een wijkgezondheidscentrum werkt actief samen met lokale en regionale (beleids)partners op de domeinen van gezondheid en welzijn. Een wijkgezondheidscentrum streeft naar een structurele samenwerking met de actoren die ertoe bijdragen een gepast antwoord te bieden aan de zorgnood van de patiënten en wijkbewoners.

De Sleep werkt samen met verschillende organisaties in de wijk, met de andere wijkgezondheidscentra, met de Huisartsvereniging Gent, met de Stedelijke gezondheidsdienst, …

Integrale zorgverlening
Een wijkgezondheidscentrum besteedt in zijn werking uitdrukkelijk en proactief aandacht aan zowel lichamelijke, psychische als sociale componenten van gezondheid.

Ziektepreventie en gezondheidsbevordering
Een wijkgezondheidscentrum heeft een aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie gericht op de ingeschreven patiënten, dat zo mogelijk gebaseerd is op evidence based medicine en op een planmatige manier wordt georganiseerd. (bijvoorbeeld diabetesopvolging, griepvaccinatie,…) Daarnaast werkt een wijkgezondheidscentrum aan gezondheidsbevordering bij de eigen patiëntenpopulatie en de lokale gemeenschap, met het oog op het versterken en bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten en wijkbewoners. (bijvoorbeeld SWiNGG, VitaMike, …)

Toegankelijkheid
Een wijkgezondheidscentrum werkt bij voorkeur met het forfaitair betalingssysteem of werkt met een andere betalingsregeling waardoor de financiële toegankelijkheid bevorderd wordt. Een wijkgezondheidscentrum ziet toe op een toereikende fysieke toegankelijkheid en staat open voor iedereen ongeacht zijn/haar culturele, sociale of politieke achtergrond. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan het wegnemen van drempels die de toegankelijkheid van het centrum kunnen verminderen. Een wijkgezondheidscentrum werkt aan manieren om patiënten en wijkbewoners te betrekken bij zijn werking.

Continuïteit
Een wijkgezondheidscentrum biedt een beschikbaarheid van de eigen zorgverstrekkers gedurende minimum 10u per werkdag. Per patiënt wordt een multidisciplinair dossier bijgehouden samengesteld door de medische, paramedische en maatschappelijke disciplines.

Kwaliteit
Een wijkgezondheidscentrum levert aantoonbare inspanningen om de kwaliteit van de patiëntenzorg en praktijkorganisatie te optimaliseren en te evalueren.

Organisatievorm
Een wijkgezondheidscentrum organiseert zich als een niet winstgevende organisatie. (VZW) In de Algemene Vergadering is een personeelsvertegenwoordiging, die stemgerechtigd is, opgenomen. Een vertegenwoordiging van het personeel wordt actief betrokken bij de besluitvorming in de Raad van Bestuur.

Onafhankelijkheid en pluralisme
Een wijkgezondheidscentrum is onafhankelijk, pluralistisch en onverzuild en niet gebonden aan een politieke partij.

Hiervoor kan je bij ons terecht